Od 17.10.2022 sa hraje v hale ! 

Tenis centrum Mery 

ZIMNÁ SEZÓNA 

AKTUÁLNE (15.9.2022)

Vážení zákazníci, od dňa 17.10.2022  je prístupná nafukovacia hala 2x antukový kurt , 

pričom cena za halu 1x kurt je 

 

 16EUR/hod v čase od 8:00 do 15:00 

18EUR/hod v čase od 15:00 do 20:00

16EUR/hod Klub a predplatitelia

9EUR/1/2hod

 

Zarezervujte si svoj čas v hale čo najskôr za nižšiu cenu a vopred určený termín!

 
 
Pozri rozpis obsadenosti na Tenisové centrum / zimná sezóna / rezervácia haly na tento týždeň
 

Objednávky kurtov iba cez mobil 

0911 354 992

 

Zároveň Vás prosíme, aby ste rešpektovali nižšie uvedené nariadenia ÚVZSR.

- tréning prebieha na vonkajšom športovisku bez prítomnosti verejnosti, rodičov či iných osôb, okrem nevyhnutne potrebných členov realizačného tímu, - umožňuje sa aj využívanie športovísk v areáloch škôl za podmienok uvedených v tomto usmernení a za podmienok vydanými mestami a správcami uvedených ihrísk, 
- skupina športovcov aktívne zapojených do športovej činnosti na jednom športovisku nesmie v rovnakom čase presiahnuť 5 osôb, pričom je možné vytvoriť na športovisku viaceré skupiny aktívne športujúcich športovcov, ak na jednu skupinu pripadne najmenej plocha 30 x 30 m, 
- skupina športovcov čakajúcich na zapojenie do aktívnej športovej činnosti čaká v bezpečnej vzdialenosti, rozstupoch a dodržiava ďalšie pravidlá, ktoré platia v rámci všeobecných opatrení, 
- medzi aktívne zapojenými športovcami a ostatnými osobami bude zachovávaná vzdialenosť najmenej 2 metre, 
- športovci aktívne vykonávajúci športovú činnosť vo vonkajších športoviskách nie sú povinní pri výkone športovej aktivity mať prekryté horné dýchacie cesty, 
- všetky ostatné osoby, ktoré sa zúčastnia na tréningu alebo sa budú nachádzať na športovisku, sú povinné mať prekryté horné dýchacie cesty; výnimkou je osoba, ktorá riadi športovú činnosť a ktorá je v dostatočnej vzdialenosti od ostatných osôb, 
- nebudú vykonávané kontaktné športy ako napríklad súbojové cvičenia, box, karate atď., v týchto športoch je možné vykonávať športovú aktivitu iba pri dodržaní bezpečnej vzdialenosti od ostatných osôb a pri zabezpečení čistoty náčinia, 
- na športoviskách bude k dispozícii nádoba s dezinfekčným prostriedkom na dezinfekciu rúk, 
- zakazuje sa využívať súvisiace vnútorné priestory športoviska, najmä spoločné šatne, umyvárne, sprchy a podobné zariadenia, výnimkou je núdzové použitie WC (nie bežná potreba, ale napríklad náhla nevoľnosť) 
- po skončení tréningu bude vykonávaná dezinfekcia všetkých použitých tréningových pomôcok, 
- v prípade športovej činnosti detí do 18 rokov veku je povinnosťou športovcov mať a používať výhradne vlastnú nádobu na vodu označenú vlastným menom, 
- pri striedaní skupín športovcov vykonávajúcich športovú aktivitu na rovnakom športovisku, tréneri zabezpečia dostatočný čas a priestor na dodržanie bezpečnej vzdialenosti meniacich sa športovcov a dohliadnu na vykonanie dezinfekcie použitého športového náčinia, 
- osoba, ktorá vedie športovú činnosť, uchováva záznam o účasti osôb na športovej činnosti v rozsahu meno, priezvisko, dátum a čas účasti na aktivite, 
- odporúčame národným športovým zväzom a športovým zväzom rozpracovať uvedené opatrenia pre podmienky príslušných športov do 30.04.2020 a zverejniť ich na svojom webovom sídle, nesmú však byť v rozpore s uvedenými opatreniami, 
- prevádzkovatelia športových zariadení sú povinní umiestniť toto usmernenie na viditeľnom mieste športového zariadenia. 
 

Objednávky kurtov iba cez mobil 

0911 354 992

 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________
 

 Vitajte na stránkach MERY Holíč 

 

Nájdete nás na adrese , Katovská 1144/25 , 908 51 Holíč .

Tenisové centrum zimná sezóna

Anketa

Páči sa Vám naša upravená web stránka?

Nie, potrebuje doladiť (342)
3%

Áno , je pekná (9 677)
97%

Celkový počet hlasov: 10019